top of page

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

1. ​Định Nghĩa

1.1. Giới thiệu

Ứng dụng Knorie là một ứng dụng điện tử được phát triển và vận hành bởi CÔNG TY TNHH KNORIE với mã số doanh nghiệp 0317666166. 

Mục đích của ứng dụng là đem đến giải pháp dinh dưỡng phù hợp với sức khỏe thông qua việc ghi nhận và phân tích thông số dinh dưỡng thu nạp hàng ngày của Khách Hàng.

 

1.2. Thuật ngữ sử dụng

Knorie” là CÔNG TY TNHH KNORIE

“Khách Hàng” nghĩa là bất kỳ cá nhân, tổ chức nào đăng ký tài khoản trên Ứng dụng Knorie và trực tiếp sử dụng ứng dụng này.

“Ứng dụng Knorie” là ứng dụng điện tử trên nền tảng iOS, Android, website hoặc các nền tảng khác do CÔNG TY TNHH KNORIE phát triển và vận hành.

Tài khoản Knorie” là tài khoản do Khách Hàng đăng ký trên Ứng dụng Knorie dùng để thao tác đăng nhập sử dụng ứng dụng và dịch vụ của Knorie. 

Giá mua” là giá của các dịch vụ mà Khách Hàng cần thanh toán để sử dụng ứng dụng và dịch vụ của Knorie

“Dữ liệu cá nhân” là thông tin về Khách Hàng bao gồm nhưng không giới hạn tên, số điện thoại, giới tính, địa chỉ thư điện tử, bất kỳ thông tin gì mà Khách Hàng đã cung cấp cho Knorie và/hoặc bất kỳ thông tin gì về Khách Hàng mà đã được hoặc có thể thu thập, lưu trữ, sử dụng và xử lý bởi Knorie tại từng thời điểm. 

OTP” là mật khẩu sử dụng một lần (One-Time Password).

2. Điều khoản chung

VUI LÒNG ĐỌC KỸ NỘI DUNG ĐIỀU KHOẢN NÀY

2.1. Điều khoản sử dụng dịch vụ (hay gọi là “Điều khoản”) này áp dụng đối với Khách Hàng sử dụng Ứng dụng Knorie. Tất cả tổ chức và cá nhân tham gia giao dịch trên Ứng dụng Knorie phải tuân thủ quy định pháp luật và tôn trọng quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan.

 

2.2. Bằng việc sử dụng Ứng dụng Knorie này, Khách Hàng được xem là đã đọc, hiểu và đồng ý với các điều kiện và điều khoản dành cho Khách Hàng. Điều khoản này của Knorie tạo thành thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý giữa Khách Hàng và Knorie. Nếu Khách Hàng không đồng ý điều khoản và điều kiện này, vui lòng không truy cập hoặc sử dụng Ứng dụng Knorie.

 

2.3. Knorie có quyền điều chỉnh, thay đổi hoặc bổ sung các điều khoản và điều kiện dành cho Khách Hàng tùy từng thời điểm mà không cần thông báo trước cho Khách Hàng. Các sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay khi Knorie đăng tải bản cập nhật của các điều khoản và điều kiện dành cho Khách Hàng lên Ứng dụng Knorie HOẶC khi Khách Hàng nhận được email/ứng dụng của Knorie về việc sửa đổi các Điều khoản. Việc Khách Hàng tiếp tục truy cập và sử dụng Ứng dụng Knorie sau khi điều khoản và điều kiện dành cho Khách Hàng được cập nhật sẽ được xem là Khách Hàng đã đồng ý chịu sự ràng buộc của điều khoản và điều kiện sau khi được sửa đổi.

 

2.4 Mọi quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm nhưng không hạn chế quyền đối với ứng dụng, nhãn hiệu, nhãn hiệu ứng dụng, tên thương mại và nội dung có bản quyền (gọi là “Sở hữu trí tuệ”) được trình bày trong ứng dụng là tài sản của Knorie và được bảo hộ bởi pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam.

 

2.5. Knorie có toàn quyền giới hạn một số tính năng hoặc phạm vi truy cập/sử dụng của Khách Hàng đối với một phần hoặc toàn bộ Ứng dụng Knorie mà không cần thông báo trước.

 

2.6.Khách Hàng đồng ý rằng việc cung cấp dữ liệu cá nhân của Khách Hàng cho Knorie là hoàn toàn tự nguyện và Knorie được phép thu thập, lưu trữ và sử dụng dữ liệu cá nhân của Khách Hàng với “Mục đích” được thể hiện tại mục 4 của Điều khoản này.

3. Hướng dẫn cài đặt, đăng ký và đăng nhập

4. Bảo mật thông tin

4.1. Khách Hàng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin Khách Hàng cung cấp là đầy đủ, chính xác theo quy định và luôn cập nhật thông tin nhằm đảm bảo quyền lợi của Khách Hàng.

 

4.2. Khách Hàng dưới 18 tuổi cần có sự đồng ý và chấp thuận của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp trong việc cung cấp thông tin và chịu ràng buộc theo Chính sách bảo mật và quyền riêng tư này.

 

4.3. Knorie thực hiện đầy đủ biện pháp bảo mật cần thiết nhằm bảo vệ tính toàn vẹn của dữ liệu và ngăn chặn mọi truy cập trái phép đến dữ liệu cá nhân của Khách Hàng trên cơ sở các quy định của pháp luật. 

 

4.4. Knorie khuyến cáo Khách Hàng có biện pháp bảo vệ Tài Khoản Knorie của mình bằng cách không cung cấp, trao đổi tài khoản, mật khẩu đăng nhập hoặc OTP cho bất kỳ một bên thứ ba nào khác. Knorie không chịu trách nhiệm đối với việc thất thoát, tiết lộ dữ liệu cá nhân của Khách Hàng do Khách Hàng vi phạm quy định tại Điều khoản này.

 

4.5. Knorie được phép sử dụng và xử lý dữ liệu cá nhân của Khách Hàng cho các hoạt động của Knorie, bao gồm, nhưng không giới hạn các mục đích sau đây (“Mục đích”):

 • Tư vấn và cung cấp dịch vụ cho Khách Hàng;

 • Xử lý, quản lý, hoặc xác minh yêu cầu sử dụng dịch vụ của Khách Hàng;

 • Thông báo các chương trình khuyến mãi, chính sách hiện hành đến Khách Hàng;

 • Xử lý và xác nhận các khoản thanh toán dịch vụ hoặc bồi hoàn (nếu có);

 • Xử lý khiếu nại, ý kiến và phản hồi từ Khách Hàng;

 • Cập nhật tính năng mới và xử lý các lỗi ứng dụng;

 • Phân tích dữ liệu nhằm cải thiện và phát triển ứng dụng;

 • Lưu trữ nhằm phục hồi dữ liệu hoặc các mục đích khác khi có sự cố phát sinh;

 • Ngăn chặn vi phạm hoặc xác định hành vi vi phạm của cá nhân, tổ chức;

 • Cung cấp dữ liệu cần thiết theo yêu cầu pháp luật.

5. Thanh toán

Khách Hàng được yêu cầu thanh toán một khoản phí gọi là Giá Mua trước khi sử dụng dịch vụ.

Giá mua là giá được công bố chính thức trên Ứng dụng Knorie. Tùy vào từng thời điểm và dịch vụ mà Khách Hàng lựa chọn, giá mua và thời hạn giá trị của dịch vụ sẽ khác nhau: một (01) tháng, ba (03) tháng, sáu (06) tháng, v.v.

Phương thức thanh toán: Khách Hàng được lựa chọn một trong nhiều hình thức thanh toán sau:

 • Chuyển khoản ngân hàng

 • Thẻ tín dụng/ghi nợ

 • Thẻ ATM nội địa (Internet banking) 

 • Ví điện tử

6. Giới hạn trách nhiệm

Trong mọi trường hợp Knorie không chịu trách nhiệm trước Khách Hàng cho bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát gián tiếp hay ngẫu nhiên nào dưới mọi hình thức.

Trong trường hợp Khách Hàng được quyền đòi bồi thường thiệt hại từ Knorie, số tiền thanh toán đối với các thiệt hại sẽ được giới hạn trong phạm vi số tiền mà Khách Hàng đã thanh toán để sử dụng dịch vụ đó.

7. Miễn trừ trách nhiệm

Knorie được miễn trừ trách nhiệm pháp lý và không phải bồi thường thiệt hại trong các trường hợp sau đây:

 • Khách Hàng không tuân thủ các quy định của điều khoản và điều kiện này hoặc các quy định của pháp luật có liên quan, hoặc các vấn đề, trách nhiệm, thiệt hại phát sinh không thuộc quyền quản lý của Knorie.

 • Khách Hàng không tuân thủ đúng theo khuyến nghị của Knorie dẫn đến các vấn đề về sức khỏe/tính mạng nói chung.

 • Khách Hàng không chứng minh được thiệt hại, mất mát là do lỗi của Knorie.

 • Khách Hàng cung cấp thiếu/sai hoặc cập nhật trễ thông tin cho Knorie.

 • Knorie không có trách nhiệm về kết quả sức khỏe của Khách Hàng: Khách Hàng cần hiểu rõ rằng việc sử dụng ứng dụng chỉ là một phần trong quá trình duy trì sức khỏe, không thể đảm bảo hoàn toàn về sức khỏe và không thể thay thế cho các chuyên gia dinh dưỡng, Khách Hàng phải tự chịu trách nhiệm và sử dụng ứng dụng với một cách cân nhắc và hợp lý.

 • Knorie không chịu trách nhiệm trong trường hợp Khách Hàng thay đổi dữ liệu cá nhân mà không thông báo hay cập nhật đến Knorie.

8. Bảo đảm và cam kết

Khách Hàng đồng ý bảo đảm và cam kết các nội dung sau:

 • Tuân thủ toàn bộ các điều khoản áp dụng cho Khách Hàng và chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật hoặc theo Điều khoản này;

 • Không sử dụng trái pháp luật tài khoản, bài đăng, giao dịch hoặc thông tin của người khác cho bất kỳ mục đích nào;

 • Không được tự ý chuyển nhượng/chuyển giao hay tiết lộ tài khoản của mình cho bất kỳ bên thứ ba nào khác;

 • Không sao chép, ghi hình, lưu trữ, phát tán hoặc thực hiện bất kỳ hình thức nào nhằm sao chép/nhân bản ứng dụng Knorie.

 • Không thực hiện bất cứ hành vi nào sau đây nhằm mục đích gây tổn hại đến Knorie, bao gồm, nhưng không giới hạn:

  • Sử dụng bất kỳ nội dung, hình ảnh hay phần nào của Ứng dụng Knorie cho mục đích thương mại, vụ lợi cá nhân mà không có sự đồng ý của Knorie bằng văn bản;

  • Sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hoặc hình thức khác để can thiệp vào Ứng dụng Knorie hoặc làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của Knorie;

  • Phát tán, truyền bá, cổ vũ cho các hoạt động nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu Knorie;

  • Cản trở hoạt động hoặc sự vận hành của Knorie.

9. Quyền sở hữu trí tuệ

9.1. Knorie có toàn bộ quyền sở hữu tất cả đối tượng tài sản khác liên quan đến Ứng dụng Knorie theo pháp luật về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ bao gồm, nhưng không giới hạn, nhãn hiệu, tên thương mại, chương trình máy tính, giao diện, thiết kế, bố trí, logo, hình ảnh, minh hoạt, sản phẩm nghệ thuật, ký hiệu, đoạn văn, slogan và các nội dung khác có bản quyền (gọi chung là “Sở hữu trí tuệ”) do Knorie sở hữu.

 

9.2. Khách Hàng có nghĩa vụ không sử dụng Sở hữu trí tuệ cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc sử dụng Ứng dụng Knorie và không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Knorie trừ khi luật pháp bắt buộc áp dụng.

 

9.3. Nghĩa vụ nêu trên không áp dụng trong trường hợp Khách Hàng chứng minh rằng các thông tin liên quan thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Đã thuộc sở hữu của Khách Hàng vào thời điểm tiếp nhận thông tin;

 • Là, hoặc trở thành trong tương lai, thông tin phổ cập mà không phải do lỗi hoặc sai sót của Khách Hàng;

 • Đã được tiếp nhận từ một bên thứ ba có quyền tiết lộ chúng; hoặc phải tiết lộ theo quy định pháp luật.

 

9.4. Bằng cách cung cấp thông tin đến Knorie, Khách Hàng tuyên bố rằng Khách Hàng giữ bản quyền, nhãn hiệu và/hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác đối với nội dung của Khách Hàng. Khách Hàng đồng ý cấp cho Knorie một giấy phép không độc quyền, có thể chuyển nhượng, có thể cấp phép, miễn phí bản quyền để sử dụng dữ liệu cá nhân trong phạm vi cần thiết để Knorie vận hành và duy trì Dịch vụ.

10. Điều khoản khác

10.1. Toàn bộ nội dung Điều Khoản này sẽ được giải thích, thực thi và điều chỉnh bởi Luật Pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 

10.2. Tranh chấp và khiếu nại liên quan đến Điều khoản này, Ứng dụng Knorie hoặc các hoạt động giữa Knorie và Khách Hàng sẽ được giải quyết bằng hình thức thương lượng, hòa giải. Trường hợp tranh chấp không thể giải quyết trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày phát sinh, tranh chấp đó sẽ được giải quyết tại Tòa án Việt Nam có thẩm quyền. Toàn bộ chi phí tranh tụng bao gồm án phí, chi phí luật sư và pháp lý liên quan đến tranh chấp sẽ do bên thua kiện chịu.

 

10.3. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều Khoản này được coi là không hợp lệ hoặc không thể thực thi thì sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ điều khoản còn lại nào trong Điều Khoản này

 

10.4. Ngay khi phát hiện Khách Hàng có hành vi vi phạm bất kỳ quy định nào của Điều Kiện và Điều Khoản này, Knorie sẽ có quyền thực hiện một hoặc toàn bộ các biện pháp xử lý sau:

 • Ngay lập tức thu hồi hoặc xóa bỏ tài khoản Knorie của Khách Hàng;

 • Ngay lập tức tạm ngừng hoặc chấm dứt hoạt động tài khoản của Khách Hàng;

 • Áp dụng biện pháp phạt hoặc các biện pháp xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật Việt Nam.

bottom of page